Trang chủ / Tin Tức

[TÁI KHỞI S2] TÍNH NĂNG PHONG LĂNG ĐỘ

20/05/23

Máy chủ Tái Khởi S2 !!

Thời gian khai mở : Sau bảo trì này 21/05/2023

PHONG LĂNG ĐỘ

NPC - Vật Phẩm Liên Quan: 

Hình Ảnh

Vị Trí

Công Dụng

Thuyền Phu Giáp / Ất / Bính

 • Bờ Nam Phong Lăng Độ

  • Thuyền Phu Giáp - Bến Thuyền 1: 144/189

 • Bờ Bắc Phong Lăng Độ

  • Thuyền Phu Giáp - Bến Thuyền 1: 146/186

 • Bờ Nam Phong Lăng Độ:

  • Báo danh tham gia

  • Mua máu nhanh

  • Nhận nhiệm vụ tiêu diệt thủy tặc.

 • Bờ Bắc Phong Lăng Độ:

  • Về lại Bờ Nam Phong Lăng Độ 2000 Lượng / lần.

  • Nộp Truy Công Lệnh.

  • Trả nhiệm vụ tiêu diệt thủy tặc

Lệnh Bài Phong Lăng Độ

 • Nhận Được Thông Qua: 

  • Shop Kỳ Trân Các: 5 Xu / Cái.

 • Tham Gia Phong Lăng Độ Chuyến Thường.

Lệnh Bài Thủy Tặc

 • Nhận Được Thông Qua: 

  • Shop Kỳ Trân Các: 10 Xu / Cái.

 • Tham Gia Phong Lăng Độ Chuyến Đặc Biệt

Truy Công Lệnh

 • Nhận Được Thông Qua: 

  • Tiêu diệt thủy tặc. 

  • Tiêu diệt Boss Thủy Tặc.

  • Tiêu diệt Boss Đại Thủy Tặc chuyến Đặc Biệt.

 • Trả nhiệm vụ Tiêu Diệt Thủy Tặc. 

 • Mỗi ngày chỉ trả được 2 lần. 

Phong Lăng Độ Chuyến Thường:

 • Giới Hạn Acc: 4 Acc / PC. 

 • Cấp Độ Tham Gia: 80 trở lên.

 • Thời Gian Tham Gia: 9h - 15h - 16h - 18h

 • Thời Gian Một Chuyến: 

  • Phút 0 báo danh lên thuyền.

  • Phút 10 thuyền chạy. 

  • Phút 25 - 30 - 35 xuất hiện Boss Thủy Tặc

  • Phút 40 cập bến Bờ Bắc Phong Lăng Độ.

 • Yêu Cầu: Lệnh Bài Phong Lăng Độ. 

 • Bến Thuyền Tham Gia: Bến 1.

 • Boss Xuất Hiện: 3 Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh.

Phong Lăng Độ Chuyến Đặc Biệt:

 • Giới Hạn Acc: 4 Acc / PC.

 • Cấp Độ Tham Gia: 80 trở lên.

 • Thời Gian Tham Gia: 22h15

 • Thời Gian Một Chuyến: 

  • Phút 0 báo danh lên thuyền.

  • Phút 5 thuyền chạy. 

  • Phút 25 - 30 - 35 xuất hiện Boss Đại Thủy Tặc

  • Phút 40 cập bến Bờ Bắc Phong Lăng Độ.

 • Yêu Cầu: Lệnh Bài Thủy Tặc.

 • Bến Thuyền Tham Gia: Bến 1.

 • Boss Xuất Hiện: 3 Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh.

Phần Thưởng: 

Phần Thưởng Giao Nộp Truy Công Lệnh

Ghi Chú

7.000.000 EXP[Cộng Dồn]

Mỗi Ngày Chỉ Trả Được 2 Lần

1 Kinh Nghiệm Đơn Phong Lăng Độ[Cộng Dồn]

Mỗi Ngày Chỉ Sử Dụng Được 1 Viên

Phần Thưởng Tiêu Diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh

[Chuyến Thường]

Ghi Chú

Truy Công Lệnh

Mặc Định

Thủy Tinh

Xác Xuất

Phúc Duyên

Xác Xuất

Phần Thưởng Tiêu Diệt Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh

[Chuyến Đặc Biệt]

Ghi Chú

50 Kim Nguyên Bảo Mặc Định

Truy Công Lệnh

Mặc Định

Ngựa 80 ( Hạn sử dụng : 14 ngày )

Xác Xuất

Tiên Thảo Lộ 1 Giờ

Xác Xuất

Thủy Tinh

Xác Xuất

Phúc Duyên

Xác Xuất

Tinh Hồng Bảo Thạch

Xác Xuất

 

Võ Lâm Mật Tịch

Xác Xuất

 

Tẩy Tủy Kinh

Xác Xuất

Các Dược Phẩm: Đại Lực - Phi Tốc - Gia Tốc

Xác Xuất

Lưu Ý:

 • Tất cả người chơi sau khi lên thuyền đều được đưa về chung 1 màu để không thể đồ sát nhau

 • Người chơi có thể tiến hành "cừu sát" nhau để PK

 • Khi bang hội đổi màu thì màu của nhân vật trên thuyền cũng có thể đổi theo, từ đó có thể đồ sát những người chơi khác màu